Panathlon Verklaring


PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT>

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te
leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede
planning zullen nastreven.

 • • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van
  de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en
  goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.  
 • • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren,
  integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en  het te
  intergeren (binnen de structuur,  de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun
  emoties te beheersen.  
 • • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische
  en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.  

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te
bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van
de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan
sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van  vroegmature, valide en meer
getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er
preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog,
  doping, misbruik en uitbuiting  tegen  te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat
  worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde
  verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders,
  ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen,  topatleten, de kinderen
  zelf…  
 • • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de
  ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen
  van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in
    de Sport’.
 Alle kinderen hebben het recht  

 • • Sport te beoefenen
 • • Zich te vermaken en te spelen
 • • In een gezonde omgeving te leven
 • • Waardig behandeld te worden
 • • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd,  individueel ritme en mogelijkheden
 • • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • • Te rusten
 • • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen,  sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven
voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de
kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.
GENT, 24 September 2004

Ga terug